Scroll Top

Hyresvillkor

Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller vid hyra av maskiner och verktyg från HYRIMO AB, org.nr 559260-4507 (”HYRIMO”).

 

Leverans av hyresobjekt

Hyresobjekt kan antingen hämtas hos HYRIMO eller levereras till angiven plats på Hyrestagarens bekostnad enligt överenskommelse.

Vid avlämning ska hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Anmärkning mot hyresobjektet ska för att kunna göras gällande, anmälas till HYRIMO snarast.

 

Användning

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från HYRIMO, flyttas till annan arbetsplats än vad som avtalats eller användas av annan än Hyrestagaren. Hyrestagaren ska under hela hyrestiden svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Ingrepp som förändrar hyresobjektets konstruktion eller funktion får ej göras.

 

Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då HYRIMO håller hyresobjektet tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas.

Om HYRIMO ansvarar för leveransen räknas istället hyrestiden från den dag då hyresobjektet avlämnas på avtalad plats till den dag hyresobjektet hämtas från den avtalade platsen.

Återlämning av Hyresobjekt

Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är HYRIMO berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på̊ Hyrestagarens bekostnad.

Om Hyrestagaren ställer in sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är HYRIMO berättigad att med omedelbar verkan återta hyresobjektet på̊ Hyrestagarens bekostnad.

 

Andrahandsupplåtelse/ utmätning

Hyrestagaren har inte rätt att låna ut hyresobjektet eller överlåta detta avtal. Skulle utmätning eller annan exekutiv åtgärd komma ifråga beträffande hyresobjektet, ska Hyrestagaren omedelbart underrätta HYRIMO om detta samt genom uppvisande av hyreskontraktet hindra åtgärden.

 

Ansvarsfördelning vid uthyrning

HYRIMO ansvarar för kostnader till följd av normal förslitning av hyresobjektet. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning.

Skada på hyresobjektet ska, utan dröjsmål, anmälas till HYRIMO för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjektet som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av Beställaren med belopp motsvarande självrisken om skadan täcks av försäkring och i annat fall återanskaffningskostnaden.

Hyrestagaren ska informera HYRIMO om alla inträffade olyckor och incidenter som riskerar att påverka hyresobjektets kvalitet eller funktion, oavsett om Hyrestagaren själv bedömer att hyresobjektet har tagit skada av incidenten eller inte. Vid stöld ansvarar Hyrestagaren för att polisanmälan sker.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredjeman. HYRIMO svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av HYRIMOS vårdslöshet. HYRIMO ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftavbrott.

Priser och betalningsvillkor

Hyra debiteras per kalenderdag enligt gällande prislista. Minsta hyrestid är en (1) kalenderdag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Eventuellt förbrukningsmaterial debiteras separat.

Samtliga priser anges i SEK inklusive moms, om inget annat anges. Betalning erläggs med Swish eller kontanter på plats när hyresobjektet återlämnas.

 

Avbeställning

Beställaren har rätt att avbeställa en icke påbörjad uthyrning senast två (2) arbetsdagar innan planerat startdatum. Vid sen avbeställning har HYRIMO rätt till avtalad ersättning för perioden motsvarande ovanstående tidsfrist.

 

Försäkring

HYRIMO ansvarar för att all utrustning som hyrs ut är försäkrad och kostnaden för detta ingår i angivna priser.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att Beställaren skickar en förfrågan eller gör en beställning behandlar HYRIMO vissa personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att kunna skicka offerter, administrera beställningar, erbjuda kundservice samt i övrigt kunna fullgöra HYRIMOS åtaganden gentemot Beställaren.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och villkoren i HYRIMOS Integritetspolicy.

 

Force majeure

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver HYRIMO eller Hyrestagaren inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både HYRIMO och Hyrestagaren rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och dessa inte har vållats av honom själv.

 

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.